Garancija I Garantni rok

Garantni rok počinje od datuma preuzimanja proizvoda datuma na računu, on iznosi onoliko koliko je proizvođač naveo 3, 6, 12, 24 ili 36 meseci. Ukoliko kvar ne bude otklonjen u roku od 45 (četrdeset i pet) radnih dana od dana prijema uredjaja na servis, obavezujemo se da ćemo neispravan uredjaj na zahtev kupca zameniti sa ispravnim, a ako u tom trenutku on nije tržišno raspoloživ, zamena će se izvršiti za neki adekvatan uredjaj uz razliku u ceni po važećem cenovniku. Boravak uredjaja na servisu, kao ni ugradnja delova ne utiče na dužinu garancije.

Garancija se daje isključivo na ispravnost uredjaja a ne na njegovu funkcionalnost, jer se podrazumeva da je kupac upoznat sa tehničkim specifikacijama uredjaja, pa se garancija odnosi na činjenicu da će izabrani sklop zadovoljiti zahteve kupca u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvodjača. Garancija se ne odnosi na poslove održavanja uredjaja (računara ili komponenti) tj. čišćenje, podmazivanje itd. Od korisnika se očekuje da računar i komponente ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave hladne ili tople prostorije itd.). Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom će se otklanjati isključivo na teret kupca. Garancija se ne odnosi na opremu koja se tretira kao potrošni materijal poput tastatura, miševa, zvučnika i mikrofona osim ako to nije posebno navedeno. Rok za reklamacije u slučaju fabričke neispravnosti za te proizvode je 8 (osam) dana, osim na proizvode iz visoke klase programa A4Tech koji iznosi 60 (šezdeset) dana. Prilikom vraćanja uredjaja na reklamaciju kupac je dužan da uredjaj donese u originalnoj ambalaži sa pratećom dokumentacijom i programima. Ne snosimo odgovornost za podatke koji se nadju na magnetnim i drugim medijima, kao i za naknadno konfigurisanje mašine, sredjivanje sistemskih datoteka koje je kupac poremetio, instalacije softwera itd. U tim slučajevima se primenjuju cene iz cenovnika usluga.

Garancija takodje ne važi u sledećim slučajevima:

  • ako se kupac nije pridržavao proizvodjačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda
  • ako je kupac nestručno ili nebrižljivo postupao sa proizvodom
  • ako je proizvod servisirala neovlašćena osoba

U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže i održavanja ili korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala u odnosu na propisan, mehanička oštećenja nastala krivicom kupca. Oštećenja nastala zbog varijacije napona električne mreže, udar groma i pratećih pojava, kao i slučajevi izlaganja uredjaja uticaju vlage, vatre, sunca i sl.. Fizički oštećene ili spaljene elektronske komponente: procesori, eipovi, diode, kondenzatori, regulatori napona i druge el. komponente ne podležu garanciji.

Posebni uslovi garancije

Priznavanje prava na nesaobraznos a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača je isključivo i diskreciono pravo Mining Shopa, odnosno ovlašćenog servisa. U tom smislu, ova garantna izjava je ništavna u sledećim slučajevima: ako se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i tehničke specifikacije o upotrebi proizvoda ili ako je na drugi način nestručno ili nepažljivo postupao sa proizvodom; ako je uklonjena ili oštećena garantna nalepnica na proizvodu ili se na drugi način ustanovi da je proizvod otvarala ili servisirala neovlašćena osoba; ako su u proizvod bili ugrađeni ili ako su kao repromaterijal korišćeni neodgovarajući delovi; oštećenja zbog neispravne montaže ili održavanja, oštećenja nastala prilikom transporta nakon isporuke kao i ostala.